طرح مسکن برکت در چارچوب اقدام ملینظر به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تامین مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت خود را به منظور افزایش واحدهای مسکن برکت درچارچوب طرح اقدام ملی گسترش داده است.

در این راستا شرکت توسعه گران عمران ستاد، مجری طرح اقدام ملی، درنظر دارد احداث ده ها هزار واحدها مسکونی را بصورت طرح و ساخت به پیمانکاران واجد شرایط و از طریق احراز صلاحیت واگذار نماید.

درصورت تمایل پیمانکاران واجد شرایط نسبت به تکمیل فرم های پیوست جهت تعیین صلاحیت اقدام نمایند .

شما نیز میتوانید از طریق این لینک اقدام به ثبت نام کنید.