مناقصات جاری

خرید مسکن

لطفا استان و شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید :

شرایط لازم جهت ثبت نام خرید مسکن

1- سبز بودن فرم "ج" (متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از 1384/1/1 به بعد) بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی، یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.

2- متقاضی باید متأهل باشد.

3- دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا.

4-متقاضی و همسر وی نباید هیچ مالکیتی بر واحد مسکونی، تجاری یا اداری در سطح کشور داشته باشند.

5- نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و ...)

6-توانایی تأمین  پیش پرداخت نقدی و اقساط دوره ساخت مسکن،( مازاد بر تسهیلات بانکی )

7-توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی